ဆေးတက္ကသိုလ် (၂)  Online learning Platform

ဆေးတက္ကသိုလ် (၂)  Online learning Platform

 

ဆေးတက္ကသိုလ်(၂) ရန်ကုန် အတွက် Online learning Platform အတွက် 2020 ခုနှစ် March လ တွင် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး July လ တွင် စတင် အသုံးပြုခဲ့သည်။