မြန်မာနိုင်ငံ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကြီး ( MIA ) နှင့် MM Cities တို့ စာချုပ် ချုပ်ဆိုခြင်း