ဓါတုလက္နက္တားဆီးပိတ္ပင္ေရး ျမန္မာ အတည္ျပဳပါဝင္

ဓါတုလက္နက္တားဆီးပိတ္ပင္ေရး ျမန္မာ အတည္ျပဳပါဝင္

နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ သည္ဟိတ္သ္ၿမိဳ႕တြင္ (၇၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ဓါတုလက္နက္ တားဆီးပိတ္ ပင္ေရးအဖြဲ႔ အမႈ ေဆာင္ေကာင္စီအစည္းအေဝး ၌ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္ တက္ေရာက္ကာ ဓါတုလက္နက္ တားဆီးပိတ္ပင္ေရးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကပါ အတည္ျပဳ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး၊ စာခ်ဳပ္ ဝင္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဓါတုလက္ နက္ကင္းစင္သည့္ ကမၻာႀကီး
တခု ျဖစ္လာေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းလက္တြဲေဆာင္႐ြက္သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စာခ်ဳပ္သို႔အတည္ျပဳပါဝင္သည့္ စာခၽြန္လႊာေပးအပ္ၿပီး ရက္ေပါင္း ၃ဝ ၿပီးေျမာက္သည့္ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ စာခ်ဳပ္စတင္ အာဏာသက္ဝင္ၿပီး စာခ်ဳပ္ ဝင္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မျပန္႔ ပြားေရး ဆိုင္ရာစာခ်ဳပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၁၃ ခု စက္တင္ဘာ အတြင္းက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဏုျမဴစြမ္းအင္ေအဂ်င္စီႏွင့္လည္ေကာင္း၊ ဇီဝလက္နက္တားဆီး ပိတ္ပင္ေရးစာခ်ဴပ္ကုိ ၂၀၁၄ ခု ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ အတည္ျပဳပါဝင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

www.mmcities.com
www.facebook.com/mmcities
Credit to Irrawaddy

Reposted By Daw Saw